Een kennismakingsgesprek? Bel: 06 517 63 296 Bel lingemanagement
"Mensen maken
          de organisatie."

Functies van Karin

Strategisch adviseur schulden en armoede/sociaal domein


Gemeente Apeldoorn
In de gemeente Apeldoorn heeft Karin de strategische advisering voor schulden- en armoedeaanpak verzorgd. De Rijksbrede aanpak is gevolgd voor het invoeren nieuwe wetten op dit terrein. De pilot schuldhulp aan ondernemers startte, de inzet voor jongeren en schulden kreeg een impuls, Apeldoorn gaat van schuldregelen naar saneringskredieten en er is gewerkt aan het beter rapporteren en monitoren. Onderdeel van de opdracht was het structureren van de schuldenaanpak
(verbinding uitvoering, beleid en bestuur) en het meeschrijven aan de visie voor maatschappelijke ontwikkeling. Karin werkte als strategisch adviseur bij de beleidsafdeling, adviseerde het beleidsteam, het MT schuldhulpverlening en de portefeuillehouder.

Valerie Grevelt, Coördinator Trajectregie bij de gemeente Apeldoorn.

Ik heb met veel plezier met Karin het afgelopen jaar mogen samenwerken op het gebied van schulden en armoede. Ten eerste is zij een hele prettige collega, met heel veel kennis en expertise en altijd bereid om in gesprek te gaan. Ook weet zij goed de juiste onderwerpen en vraagstukken aan te halen en te bespreken en vervolgens de juiste mensen daarvoor samen te brengen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Ten slotte is Karin heel positief, enthousiast, vol met kennis en een hele fijne collega.


'Zij weet goed de juiste onderwerpen en vraagstukken aan te halen, te bespreken en vervolgens de juiste mensen daarvoor samen te brengen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen'.


Senior strategisch adviseur schuldenproblematiek


Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Den Haag
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) het programma Verbinden Schuldendomein uitgevoerd. Voor schuldhulpverlening is het van belang om snel een schuldenoverzicht te hebben en om op een pauzeknop te kunnen drukken om de schuldensituatie als het ware te bevriezen. Hiervoor is wetgeving in 2021 aangepast. Veel organisaties zijn betrokken bij de gegevens- en informatietuitwisseling. Denk aan de Belastingdienst, het CJIB, het Inlichtingenbureau maar ook schuldeisers. Veel organisaties voelen zich verantwoordelijk voor de snelle uitwisseling van gegevens en ontwikkelen hiervoor allerlei tools. Ook bij veel gemeenten is ontwikkelkracht met een ‘Mijn omgeving’ en het laagdrempelig toegankelijk maken van regelingen. Bijna alle initiatieven hebben een innovatief karakter; ze zijn nieuw, niet eerder ontwikkeld, open source en digitaal. Karin heeft de innovaties voor de dienstverlening in het schuldendomein/ sociale domein nader onderzocht, ze met elkaar verbonden en hierover geadviseerd.

Projectleider armoedevisie

Gemeente Velsen

In Velsen werken veel partijen samen op het terrein van armoede en schulden. Zij bieden diverse vormen van hulp maar er was onvoldoende inzicht in de effecten van de maatregelen en of ze elkaar versterkten. Daarnaast bestaat Velsen uit verschillende gebieden; IJmuiden Oost en West, Velsen Noord en Zuid, Santpoort en wat kleinere gebieden. De armoedesituatie in deze gebieden loopt behoorlijk uiteen. Dit bij elkaar zorgde bij de gemeente Velsen voor de behoefte aan een overkoepelende aanpak en een toekomstbestendige visie. In opdracht van de gemeente Velsen heeft Karin de visie voor de gemeente Velsen voorbereid en opgesteld.

Voor het maken van deze visie is een uitgebreid participatietraject doorlopen. Met verschillende gemeentelijke en externe partijen is gesproken over het thema armoede en schulden en er is een seminar voor professionals georganiseerd om kennis en ervaring te delen. Er is uitgebreid onderzoek gedaan, er is gebruik gemaakte van de laatste wetenschappelijke inzichten en er is gesproken een groep inwoners met financiële problemen in de vorm van ‘huiskamergesprekken’ Een informele setting waarin zij op hun gemak zijn en vertellen wat het betekent om met armoede en schulden te leven. Ook is in verschillende sessies met de gemeenteraad gesproken. De participatie heeft waardevolle inzichten opgeleverd die de basis zijn voor de visie.


De visie ‘Een andere kijk op armoede’ gaat over het kantelen van de huidige werkwijze waarbij de inwoner centraal komt te staan, en niet alleen zijn financiële situatie. Achterliggende problemen worden aangepakt om te komen tot aan een duurzame oplossing. Een essentieel onderdeel van de nieuwe werkwijze is stress sensitieve dienstverlening. De aanpak van kinderarmoede heeft een prominente plek gekregen.
Door de aanpak van Karin is een breed draagvlak ontstaan voor de visie, doordat alle partijen vanaf het begin bij het project zijn betrokken. De gemeenteraad van Velsen heeft ‘Een andere kijk op armoede’ omarmd en unaniem aangenomen.

Marianne Steijn, wethouder Sociaal Domein gemeente Velsen

Wat ik heel erg waardeer in Karin is dat zij met vele betrokkenen in gesprek is gegaan. Zij laat een goede mix zien van professionaliteit en betrokkenheid. Altijd bereid om te luisteren en om samen naar de beste oplossing te zoeken. Daarbij schroomde zij nooit om haar deskundigheid te tonen wat voor mij heel waardevol was om keuzes te kunnen maken waar ik vertrouwen in heb. Het was een intensief traject wat geresulteerd heeft in een armoedevisie waar ik trots op ben! En goed is voor onze inwoners.


 


'Karin laat een goede mix zien van professionaliteit en betrokkenheid. Altijd bereid om te luisteren en om samen naar de beste oplossing te zoeken.'.


Projectleider minimaregelingen en adviseur Armoede en Schuldhulpverlening

Gemeente Uithoorn

De gemeente Uithoorn actualiseert haar armoede- en schuldhulpverleningsbeleid. Sinds de zomer van 2017 begeleidt Karin dit project voor de gemeente en neemt alle taken op het gebied van statushouders, armoede & schuldhulpverlening waar als adviseur. In 2018 moet deze aanpak leiden tot een herijking van het minimabeleid in de gemeente Uithoorn.

De aanpak van armoede en schulden kan niet zonder netwerkpartners en daarom is in mei 2018 een seminar armoede & schulden georganiseerd en hebben diverse kleinschalige thema- en netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden. Hiermee is brede betrokkenheid en draagvlak ontstaan onder verschillende in- en extern betrokkenen. Het nieuwe beleidsplan wordt eind januari 2019 in de gemeenteraad besproken.


 Valerie van de Berg, afdelingshoofd Leven

Karin is een bijzonder gedreven en resultaatgerichte beleidsadviseur. Zij is in staat zich in korte tijd in te lezen en projecten neer te zetten die er toe doen. Ze houdt zich aan afspraken en speelt een zeer positieve rol binnen een team.'Karin is een bijzonder gedreven en resultaatgerichte adviseur'.

 

Projectleider actualisatie jongerenvoorzieningen

Gemeente Culemborg

Gemeente Culemborg onderzoekt samen met haar partners het huidige aanbod voor accommodatie gebonden jongerenwerk. Er zijn twee voorzieningen in gebruik: De Salaamander en De Treffer. In de wijk Parijsch is ook een jongerenvoorzienig maar daarvan wordt geen gebruik (meer) gemaakt.

Onderzocht wordt of activiteiten geconcentreerd kunnen worden op één centraal gelegen locatie die voldoet aan wensen van jongeren en het jongerenwerk.

Adviseur/onderzoeker winkelcentrum Zevenkamp

Gemeente Rotterdam

Samen met de betrokken partners (vastgoedeigenaar NSI en ondernemers) heeft Karin in 2013 een integraal plan van aanpak gemaakt voor winkelcentrum Zevenkamp. Karin is nu (2017) gevraagd om de stand van zaken in beeld te brengen en te onderzoeken waar kansen en uitdagingen voor de toekomst liggen. Hiertoe heeft Karin een advies uitgebracht aan de gemeente Rotterdam.

Wijkmanager a.i. / projectleider

Gemeente Culemborg

Karin werkt als interim wijkmanager in Culemborg West.Een wijkmanager is een verbinder, de spin in het web in de wijk. De wijkmanager spreekt met buurtpanels, wijkteams en wijkbewoners en coördineert de wijkteams. Bij complexe zaken neemt zij de rol van regisseur op zich. De wijkmanager overlegt over de voortgang van de uitvoering van acties en projecten met betrokken medewerkers van de gemeente en het gemeente bestuur.

In de gemeente Culemborg werkt men wijkgericht. De wijkgerichteaanpak in Culemborg spitst zich toe op het optimaliseren (behouden en/of waarnodig verbeteren) van de leefbaarheid in de Culemborgse wijken. Het gaat vooral om thema's als schoon, heel, sociaal en veilig. Bij deze aanpak staat de bewoner in de wijk centraal en werken de gemeente, de maatschappelijke partners en de bewoners samen aan verbetering van de woon- en leefomgeving. Samenwerking en afstemming vinden plaats in de wijkteams die maandelijks overleggen. Naast de gemeente maken ook politie, KleurrijkWonen en andere maatschappelijke partners in de wijk zoals ELKWelzijn en scholen deel uit van een wijkteam.

Saskia Bosman-Stal, afdelingsmanager Bedrijfsvoering

'Karin heeft bij ons de plek van wijkmanager een aantal maanden ingevuld. Ze heeft zich snel ingeleefd in haar rol en daarbij rekening gehouden met de wijkmanager die zij verving. Daarna is ze in Culemborg gebleven om een lastig, integraal project af te maken. Ze is een prettige, doelgerichte collega, met aandacht voor de mens. Ze is vrolijk en enthousiast en zorgt dat het voor mekaar komt.

Kortom, fijne collega om mee samen te werken!'


Karin is een prettige, doelgerichte collega met aandacht voor de mens. Ze is vrolijk en enthousiast en zorgt dat het voor mekaar komt.

Senior beleidsmedewerker jeugd en projectleider aanpak kinderarmoede

Gemeente Uithoorn

Bij de afdeling Leven van de gemeente Uithoorn was in het voorjaar van 2016 behoefte aan extra ondersteuning bij verschillende projecten voor het thema jeugd. Linge Management en Ondersteuning is gevraagd een aantal projecten uit te voeren en de nieuwe beleidsmedewerkers in te werken en te coachen. De afronding van het preventieplan voor veilige wijken (onderdeel van het programma Communities that Care - Ctc) en de voorbereiding op de invoering van Vreedzame Wijk zijn projecten waaraan Karin heeft gewerkt. Ook was zij verantwoordelijk voor het accounthouderschap voor Sportservice Noord Holland (SNH). SNH voert in opdracht van de gemeente Uithoorn de regeling voor buurtsportcoaches uit, het kinder- en jongerenwerk en het programma Jong Gezond Bewegen. Met SNH heeft Karin een professionaliseringslag doorgevoerd. 

In 2016 heeft Karin een onderzoek uitgevoerd naar de voorzieningen voor de aanpak van kinderarmoede in de gemeente Uithoorn. Op basis van dit onderzoek werkt Karin als projectleider (2017) het kindpakket voor de gemeente Uithoorn uit. De gemeente Uithoorn werkt inmiddels succesvol samen met het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds Noord-Holland.


Daphne Woerden, beleidsadviseur, gemeente Uithoorn

'Halverwege 2016 heb ik Karin benaderd met de vraag of zij een onderzoek uit wilde voeren naar de aanpak van kinderarmoede in de gemeente Uithoorn. Voor haar een nieuw onderwerp dat zij zeer voortvarend en met uitstekend resultaat heeft opgepakt!

Binnen een half jaar was niet alleen het onderzoek gereed maar ook de eerste aanzet van het kindpakket in gang gezet'.

'Ik vond het fijn om zowel beleidsinhoudelijk als praktisch met Karin te kunnen schakelen. Zij denkt met je mee en is goed in het terugbrengen van complexe situaties tot de kern. Karin is doortastend, initiatiefrijk, betrouwbaar, intelligent en bovenal een zeer prettige collega! Ik heb veel van haar geleerd en ben erg blij dat ze nog even in Uithoorn werkzaam blijft als projectleider minimaregelingen.' 

.

'Zij denkt met je mee en is goed in het terugbrengen van complexe situaties tot de kern. Karin is doortastend, initiatiefrijk, betrouwbaar, intelligent en bovenal een zeer prettige collega! '

Projectleider pilots beheer Huizen van de Wijk

Stichting Buurtwerk Alexander Rotterdam
Welzijnsorganisatie Stichting Buurtwerk Alexander anticipeert op het nieuwe Rotterdamse welzijnsbeleid 2015 e.v. Binnen het Rotterdamse beleid wordt ingezet op de inrichting van ‘Huizen van de Wijk’. De gedachte bij de inrichting van ’Huizen van de wijk’ is om ondersteuning, hulp en zorg in de buurt van bewoners te organiseren en om daarbij ook een beroep te doen op het zelf organiserend vermogen van bewoners. Professionals doen in die gedachte een stap terug en moeten meer overlaten aan bewoners zelf.

Karin begeleidt een aantal pilots waarin ervaring wordt opgedaan met verschillende vormen van beheer met en door vrijwilligers. De pilots worden in vier accommodaties uitgevoerd. Op elke locatie wordt geëxperimenteerd met vormen van sociaal en zelfbeheer.

Lisette van Os, manager welzijn bij Zowel! Delfshaven

'Ik ken Karin inmiddels al jaren en heb haar kwaliteiten mogen ervaren in allerlei verschillende projecten in Gemeenteland. Kwaliteiten als snel kunnen schakelen, snel thuis zijn in de materie, flexibele opstelling en resultaatgericht. Dat is dan ook precies de reden dat we Karin weer gevraagd hebben maar nu voor een andere tak van dienst: “Welzijnsland”. En ook hier laat Karin dezelfde kwaliteiten zien. Een krachtig planvoor het sociaal beheer van wijkaccommodaties en huizen van de wijk in allerlei varianten'.


'Bij Karin denk ik aan snel kunnen schakelen, snel thuis zijn in de materie, flexibele opstelling en resultaatgericht'.

Projectmanager revitalisering Winkelcentrum Zevenkamp

Gemeente Rotterdam
Winkelcentrum Zevenkamp (Rotterdam/Prins Alexander) kampte al jaren met achteruitgang: langdurige leegstand, faillissementen, onveiligheidsgevoelens, jeugdoverlast en een negatief imago. In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft Karin samen met de betrokken partijen (de vastgoedeigenaar, ondernemers en gemeente) een plan van aanpak gemaakt voor de verbetering van het winkelcentrum. Ook buurtbewoners werden hierbij intensief betrokken.

Door het uitvoeren van maatregelen vanuit verschillende invalshoeken is het winkelcentrum in korte tijd uit de neerwaartse spiraal gehaald. De onderlinge samenwerking tussen partijen is sterk verbeterd. Ondernemers hebben gewerkt aan de positionering van het centrum en ontwikkelden een nieuw logo en slogan. De vastgoedeigenaar heeft de leegstand aangepakt en binnen een half jaar waren nagenoeg alle winkelpanden weer gevuld. De gemeente heeft ingezet op schoon, heel en veilig en maakte een plan voor de gezamenlijke aanpak van de buitenruimte. Doordat alle partners gemotiveerd raakten om de schouders eronder te zetten zijn in korte tijd goede resultaten bereikt. Er is een solide basis gelegd om in de toekomst samen verder te gaan. Karin had als projectmanager een aanjagende en enthousiasmerende rol.

Frans van der Hilst, voorzitter van de voormalige deelgemeente Prins Alexander gemeente Rotterdam
'Door het vertrouwen van de partners te winnen en door haar daadkrachtige, doortastende en consistente wijze van werken, heeft zij de grondslag gelegd voor een beter functioneren van het winkelcentrum'.

'Er is meer dan er is iets in beweging gezet. Zo stond een deel van de winkelcentrum geruime tijd leeg maar dat is binnen de aanpak opgelost. Eigenaar en winkeliersvereniging hebben elkaar gevonden. Meer wijkbewoners doen hun dagelijkse inkopen op het Ambachtsplein. Schoon, heel en veilig zijn geen loze kreten meer'.

Marius van der Valk, voorzitter van winkeliersvereniging Zevenkamp (Rotterdam) en adviseur bij Adviesbureau Van der Valk
Karin is een uitstekende projectmanager voor winkelcentrum Zevenkamp geweest. Het bestuur van het winkelcentrum is heel positief over haar enthousiaste en doortastende aanpak! 'De inzet die je hebt gepleegd en het resultaat dat we daardoor samen hebben bereikt', 'hartelijk dank Karin'.

'Zij heeft de grondslag gelegd voor een beter functioneren van het winkelcentrum.'


'Karin is een uitstekende projectmanager!'

Projectleider jeugdoverlast en groepsaanpak

Gemeente Rotterdam
Voor de Directie Veiligheid heeft Karin de functie projectleider jeugdoverlast en (Beke) groepsaanpak vervuld.

Gebied Prins Alexander
Voor de aanpak van jeugdgroepen heeft Karin samen met de samenwerkingspartners plannen van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Als projectleider heeft zij verschillende multidisciplinaire teams geleid en de aanpak van jeugdoverlast gecoördineerd. Ze was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de sociale wijkteams, waarbij de verbinding met veiligheid een belangrijk thema was.

Gebied Hillegersberg-Schiebroek

In dit deelgebied kreeg Karin de opdracht een criminele jeugdgroep aan te pakken. Onder haar regie is een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd met politie, Openbaar Ministerie en jongerenwerk. Naast het projectleiderschap voor jeugdoverlast heeft Karin verschillende afzonderlijke projecten uitgevoerd, zoals de sluiting van een buurthuis en de oprichting van een centrale jongerenvoorziening.

Elsje Veth, projectondersteuner groepsaanpak, Directie Veiligheid gemeente Rotterdam
‘Karin heeft een uitstekende kennis van zaken en weet mensen om zich heen te motiveren om gestelde doelen te behalen.’
'Karin weet mensen om zich heen te motiveren.'

Projectmanager wijkaanpak

Gemeente Uithoorn
De veiligheid en toekomst van woonwijk Europarei stond onder druk. Men kampte met gevoelens van onveiligheid, jeugdoverlast, criminaliteit en verpaupering. De gemeente en betrokken woningcorporatie wilden deze buurt weer toekomstperspectief geven. Karin kreeg de opdracht om samen met de betrokken partners een wijkaanpak op te stellen een integrale aanpak, waarbij voor de thema´s (sociaal, economie, veiligheid en fysiek) acties zijn benoemd.

Cruciaal onderdeel van deze aanpak was de sloop en nieuwbouw van een deel van de buurt. De sloop betrof relatief goedkope sociale huurappartementen. Voor alle betrokkenen een spannend proces. Voor bewoners omdat hun woonsituatie zou veranderen (voor sommigen betekende dit zelfs een definitief vertrek uit de buurt). Politiek-bestuurlijk was het inmiddels een beladen thema geworden. Al jaren sprak men over de sloop van de flats maar er werden geen knopen doorgehakt. Door de integrale wijkaanpak waren de politieke partijen in staat om een weloverwogen beslissing te nemen. Het maken van de wijkaanpak was een participatief proces. Betrokken buurtpartners en bewoners zijn intensief bij de aanpak betrokken. Hierdoor ontstond draagvlak voor de aanpak.

Yasmina Parodi, participatie- en communicatieadviseur bij Beaumont

‘Karin is scherp, analytisch en heeft een praktische instelling. Een enthousiasmerende projectleider; zij kan het beste uit teams naar boven brengen.’
'Karin is scherp, analytisch en heeft een praktische instelling.'

Projectleider en coach veiligheid

Gemeente Uithoorn
De Gemeente Uithoorn heeft Karin gevraagd om een aantal concrete veiligheidsvraagstukken aan te pakken. Dit betrof onder andere:
  • uitwerken van het Doorzonconvenant (oprichten meldpunt illegale bewoning en wietteelt)
  • begeleiden van de uitvoering Keurmerk Veilig Ondernemen
  • coachen van de betrokken medewerker
'Voor de gemeente Uithoorn heeft Karin een van de medewerkers gecoacht.'

Projectleider jeugdveiligheid

Gemeente Uithoorn
De gemeente Uithoorn wilde de aanpak van het thema Jeugd en Veiligheid intensiveren. Karin is als kwartiermaker met dit thema aan de slag te gaan. Binnen deze opdracht is een notitie Jeugd en Veiligheid opgesteld met een meerjarig uitvoeringsprogramma. Het netwerk met de partners is nieuw leven ingeblazen. Er is bijvoorbeeld een inspiratiebijeenkomst voor alle betrokken partners georganiseerd, waarbij praktijkvoorbeelden uit verschillende gemeenten zijn gepresenteerd. Verder is de nieuwe beleidsmedewerker door Karin ingewerkt en gecoacht.

Claudette Hesselmann, beleidsadviseur openbare orde en veiligheid bij gemeente Uithoorn:

‘Karin is voor ruim twee jaar mijn collega geweest. Op de afdeling publiekszaken is zij projectleider jeugdveiligheid geweest. Met een niet aflatend enthousiasme heeft zij de partners om tafel gekregen en een start gemaakt met het jeugdveiligheidsbeleid. Karin heeft GEEN 9 tot 5 mentaliteit. Zij heeft een sterk leiderschap in zich maar is er ook niet vies van om zelf de handen uit de mouwen te steken. Professioneel, sympathiek, recht door zee, eerlijk, meedenkend en meedoen zijn zomaar wat steekwoorden die op Karin van toepassing zijn.’
'Zij heeft een sterk leiderschap in zich maar is er ook niet vies van om zelf de handen uit de mouwen te steken.'

Adviseur jeugdparticipatie/jeugdbeleid

Capelle aan den IJssel
Bij de afdeling Welzijn en Educatie heeft Karin verschillende projecten geleid:
  • evaluatie en buurtaanpak
  • toetsing van een aantal instrumenten voor jeugdbeleid
  • tussentijdse evaluatie voor de Kinderburgemeester
  • opstellen van een jeugdparticipatieplan met uitvoeringsprogramma
  • samenstellen van de Jeugdagenda voor 2010 – 2015

Erica Korenstra, manager jeugdhulp Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel

‘Karin is een betrouwbare, harde werker en een slimme denker. Ze is zeer prettig om mee samen te werken. Ziet welke tactiek of strategie geschikt is in een kwestie. Is goed in het creëren van draagvlak. Inzetbaar op allerlei onderwerpen, zoals jeugd, veiligheid, participatie, sociale cohesie.’

'Ze is zeer prettig om mee samen te werken. Ziet welke tactiek of strategie geschikt is in een kwestie.'