Een kennismakingsgesprek? Bel: 06 517 63 296 Bel lingemanagement
"Mensen maken
          de organisatie."

Functies Rainaldo

Adviseur ruimtelijk ontwerp en realisatie – fysiek domein


Gemeente Apeldoorn
De afdeling Ruimtelijke ontwerp en realisatie van de gemeente Apeldoorn is verantwoordelijk voor het bedenken, inrichten en – na verloop van tijd - vervangen van de openbare ruimte in de stad.
Rainaldo is gevraagd om voor deze afdeling het afdelingsplan voor het komende jaar op te stellen.

Daarnaast draait Apeldoorn mee in het landelijke Programma Stad waarin de uitdagingen voor de toekomst zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en de energietransitie moeten worden verbonden met de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur in de openbare ruimte. In de vorm van Citydeals werken gemeenten, het Rijk en onderzoeksinstellingen aan de beste oplossingen voor de toekomst. Namens de gemeente Apeldoorn neemt Rainaldo deel aan de Citydeal Openbare Ruimte.

Adviseur afvalbeleid en handhaving

Afvalverwerking Rivierenland (Avri), Geldermalsen

Afvalverwerking Rivierenland (Avri) uit Geldermalsen gaat vanaf 2019 voor 10 gemeenten de afvalinzameling aanpassen. Naast een prijsprikkel waarbij huishouden betalen per keer dat het restafval wordt opgehaald, wil Avri ook een serviceprikkel toepassen. Dat betekent dat restafval in de nabije toekomst niet meer aan huis wordt opgehaald. De aanpak van Avri sluit aan op het landelijke programma 'Van afval naar grondstof' dat moet leiden tot een circulaire economie in Nederland. Om deze ambitie van Avri te realiseren ontwikkelt Rainaldo het beleids- en juridisch instrumentarium voor het project 'Zuiverafval'.

Bij Avri werkt Linge Management en Ondersteuning ook weer samen met DNA Projects.

Adviseur afvalregelgeving en inspraakprocedure 

Gemeente Krimpen aan de IJssel

Voor de gemeente Krimpen aan de IJssel heeft Rainaldo de Afvalstoffenverordening en de Uitvoeringsregeling geactualiseerd. Ook heeft hij de bestuurlijke besluitvorming voorbereid om de nieuwe regelgeving vast te stellen.

Verder zijn met onze samenwerkingspartner DNA Projects voor 150 afvallocaties in Krimpen aan de IJssel inspraakprocedures op grond van de Algemene wet bestuursrecht verzorgd waarmee de afvallocaties voor alle inwoners zijn aangewezen.Bestuurlijk- juridisch adviseur

Gemeente Almere

Rainaldo heeft bij de afdeling Stadsreiniging van de gemeente Almere tijdelijk ondersteuning geboden aan het team Advies en Projecten. In de functie van project- en procesbegeleider, afdelingsjurist en beleidsadviseur heeft hij de afdeling, de directie Stadsbeheer en het stadsbestuur geadviseerd over:


 • afvalinzameling
 • gladheidbestrijding
 • schone openbare ruimte
 • aanbestedingen van grondstoffen
 • bestuursrapportages
 • innovatieve pilots om een afvalloze stad te worden

Chris Lagendijk, gemeente Almere, teamleider Materieelbeheer

Als team Materieelbeheer worden we in toenemende mate betrokken bij bestuurlijke dossiers, of zoeken we met bedrijven of inwoners naar passende oplossingen in de openbare ruimte. Dat zijn complexe trajecten die financiële, bestuurlijke en operationele belangen kennen die niet altijd met elkaar zijn te verenigen. De ondersteuning van Rainaldo is daarbij onmisbaar omdat hij zich thuis voelt in elk dossier wat deze aspecten met elkaar verbindt. Hij acteert daarbij vaak op het scherpst van de snede en kan ook kritisch naar de eigen organisatie zijn. Het resultaat staat altijd garant voor een verdere ontwikkeling en continuïteit. Wat Rainaldo bijzonder maakt is dat hij zijn humor gebruikt als relativerend mechanisme. Dat geeft ruimte om anders naar complexe problemen te kijken en geeft een noodzakelijke impuls bij tegenslagen.

Louis Meents, gemeente Almere, teamleider Afvalinzameling

Ik heb bij Linge Management vooral te maken met Rainaldo Aerts. Rainaldo werkt snel en is zeer klantgericht en klantvriendelijk. Maar het meest bepalend is dat zijn werk en informatie nagenoeg altijd volledig en betrouwbaar is. ‘Iemand waar je blind op kan varen’. In de ‘vluchtige’ tijd een groot goed.


'Wat Rainaldo bijzonder maakt is dat hij zijn humor gebruikt als relativerend mechanisme. Dat geeft ruimte om anders naar complexe problemen te kijken en geeft een noodzakelijke impuls bij tegenslagen.'

Liaison floormanager

VGZ Zorgverzekeringen
De afdeling Klantenservice besloot tijdens de jaarlijkse piek in haar werkzaamheden om een deel van deze werkzaamheden te outsourcen. Namens VGZ is Rainaldo als floormanager bij de externe partij geplaatst. Deze tijdelijke plaatsing had verschillende redenen:
 • groot afbreukrisico bij falen van de opdrachtnemer
 • garantie op zorgvuldigheid (gebruik van persoonlijke en/of medische gegevens)
 • garanderen van een soepele samenwerking
Het toezicht op de naleving van alle contractuele afspraken stond bij deze opdracht centraal, waaronder volume- en kwaliteitsafspraken en de dagelijkse bedrijfsvoering binnen het contactcenter.
'Namens VGZ is Rainaldo als floormanager geplaatst.'

Kwaliteitsadviseur klantenservice

VGZ Zorgverzekeringen
Het team Kwaliteit is verantwoordelijk voor het continu verbeteren van processen, prestaties en daarmee van haar medewerkers. Als adviseur van dit team coördineerde Rainaldo de voorbereiding van de klantenservice op het nieuwe zorgverzekeringsjaar. Hiervoor werden de wijzingen in de Zorgverzekeringswet vertaald in een opleiding voor de klantenservicemedewerkers. Daarnaast heeft Rainaldo voor de directie van klantenservice het project geleid om voor essentiële bedrijfsvoeringsprocessen een ‘in control verklaring’ te kunnen afgeven: vaststellen van de bedrijfskritische processen, een tactische en strategische risicoanalyse en het voorzien van deze risico’s van een aantoonbaar werkzame oplossing. Verder is Rainaldo bij vele projecten betrokken geweest die in het teken stonden van kwaliteitsverbetering van producten en processen en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Patrick Meulendijks, VGZ Zorgverzekering, afdeling Klantenservice, team Kwaliteit
'Soms kom je mensen tegen in je werk met eigenschappen, waarvan je denkt: die zou ik ook willen hebben of zo zou ik ook willen zijn. Toen we in 2011 startten met outsourcen gaf iedereen unaniem aan ‘dan moet je Rainaldo vragen’. En zo geschiedde. Al snel werd voor mij jouw toegevoegde waarde duidelijk toen je heel consequent rapporteerde over wat er gebeurde, wat er hersteld zou moeten worden, hoe dat zou moeten gebeuren enz. Degenen die hier verzaakten vonden dat lastig. Achteraf vind ik dat we gelijk hebben gekregen. Na die periode ontstond binnen Kwaliteit en Opleidingen van de Klantenservice een gat vanwege een zwangerschap. Ook hier was de som snel gemaakt en was je voor iedereen binnen het team unaniem kandidaat nummer 1. Verlenging na verlenging volgde, waarbij je toegevoegde waarde niet ter discussie stond en staat.

Of het nu gaat om coördineren van het Eindejaarwerk, deelnemen in projecten, rapporteren op KPI’s, schrijven van notities, analyses maken, het gaat je allemaal goed af. En dat is knap. Je kent het bedrijf inmiddels door en door en veel mensen kennen jou inmiddels. En iedereen die ik daar over spreek zegt: hij is echt heel goed. En dat vinden wij ook! Met je consistente houding, je scherpe analyses, je vermogen om hoofd- en bijzaken te scheiden, je relativerende en beschouwende opmerkingen, nagenoeg alles gaat gewoon goed. Ik denk dan ook dat we je gaan missen. Maar we nemen ook heel veel mee van jou en dat is voor mij heel waardevol. Ik denk dat iedereen hier wel iets heeft geleerd van jou en dat iedereen kenmerken van jou zou willen hebben.

Als ik enkele steekwoorden mag noemen: Zeer attent / collegiaal / bevlogen / echte teamplayer / eigenbelang ondergeschikt / hard op de inhoud zacht op de relatie / punctueel / verantwoordelijk / trouw / loyaal / attent.

Rainaldo, dank voor de samenwerking, het was mij in ieder geval een genoegen.'


'Zeer attent, collegiaal, bevlogen, echte teamplayer, eigen belang ondergeschikt, hard op de inhoud en zacht op de relatie, punctueel, verantwoordelijk, trouw, loyaal en attent.'

Raadsadviseur griffie

Gemeente Almere
Als raadsadviseur heeft Rainaldo de raadsfracties van de verschillende politieke partijen ondersteund bij het formuleren van initiatiefvoorstellen, moties en amendementen. Ook heeft hij voor de wekelijkse Politieke Markt collegevoorstellen voorzien van adviezen aan de raad, schriftelijke vragen aan het college van B & W voorbereid en ondersteuning verleend bij raadsonderzoeken. Tot het takenpakket behoorde verder ook het begeleiden van inwoners die gebruik willen maken van hun inspreekrecht bij de raadsvergadering.
'Als raadsadviseur heeft Rainaldo de raadsfracties van de verschillende politieke partijen ondersteund.'

Teammanager bestuurszaken, horeca en veiligheid

Diverse gemeenten
Als interim teammanager is Rainaldo bij verschillende gemeenten actief geweest (o.a. Bunnik, Schiedam). In deze functie was hij verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de teamleden en de werkverdeling. Ook speelde hij als meewerkend voorman een rol in het oplossen van de meest lastige dossiers en was hij het directe aanspreekpunt voor managementteam en gemeentebestuur. Het werkveld betrof onder andere:
 • APV
 • Drank- en Horecawet
 • Wet op de Kansspelen
 • Bezwaar- en beroep en klachten
'Als interim teammanager is Rainaldo bij verschillende gemeenten actief geweest.'

Teammanager

VGZ zorgverzekeringen
Het klantcontactcentrum van VGZ zocht een manager voor een team dat telefonisch en per e-mail vragen van verzekerden beantwoordt. Rainaldo heeft deze functie verspreid over een periode van vijf jaar vervuld. In deze rol gaf hij leiding aan een groep van 15-20 agents. Kritische prestatie-indicatoren als antwoordkwaliteit, afhandeltijd, first time right, gedrag, roosterdiscipline, collegialiteit en klantgerichtheid stonden bij deze opdracht centraal. Ook alle personele zaken zoals ziekteverzuim, medewerkertevredenheid, functionerings- en beoordelingsgesprekken en loopbaanontwikkeling behoorden tot Rainaldo’s takenpakket.
'In de rol  van teammanager gaf hij leiding aan een groep van 15-20 agents. Kritische prestatie-indicatoren als antwoordkwaliteit, afhandeltijd, first time right, gedrag, roosterdiscipline, collegialiteit  en klantgerichtheid stonden bij deze opdracht centraal.'